skip to Main Content
pand-(bijgesneden)

Missie

Woonvoorziening De Brug is de voorziening in de gemeente Alkmaar voor het ambulant en zo nodig binnen een kleinschalige woonvoorziening aanleren/onderhouden van wooncompetenties aan/bij volwassen mannen, noodzakelijk voor zelfstandig wonen.

Visie

Woonvoorziening De Brug vindt dat ieder mens het recht heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en functioneren en regie te voeren over het eigen leven.

pand-(bijgesneden)

Missie

Woonvoorziening De Brug is de voorziening in de gemeente Alkmaar voor het ambulant en zo nodig binnen een kleinschalige woonvoorziening aanleren/onderhouden van wooncompetenties aan/bij volwassen mannen, noodzakelijk voor zelfstandig wonen.

Visie

Woonvoorziening De Brug vindt dat ieder mens het recht heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en functioneren en regie te voeren over het eigen leven.

Divine_Light-(forsite)

Woonvoorziening De Brug ondersteunt cliënten hierin op de vier levensdomeinen van kwaliteit van leven:

  • Woon- en leefomgeving
  • Sociale participatie en dagbesteding
  • Mentaal welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden

Om de ontwikkeling van cliënten naar zelfstandig wonen zo natuurgetrouw mogelijk te benaderen, wordt de begeleiding zo veel mogelijk ambulant gegeven.

Divine_Light-(forsite)

Onze woonlocaties zijn zo klein mogelijk:

  • maximaal 15 plaatsen voor de verspreid liggende locaties
  • maximaal 6 plaatsen voor de hoofdlocatie waar de meest intensieve begeleiding plaatsvindt.

Woonvoorziening De Brug maakt geen onderscheid in de afkomst, levensbeschouwing, seksuele geaardheid of anderszins. Cliënten moeten vrij zijn in het maken van eigen keuzen, mits het uiteindelijke doel van een groeiende zelfstandigheid hiermee niet in gevaar wordt gebracht. Woonvoorziening De Brug is ondersteunend in dit proces.

Kwaliteitsbeleid

Al in de oudheid zochten de eerste mensen de beste vruchten, werd verhuisd naar een andere omgeving waar meer voedsel voorhanden was of die een betere bescherming bood tegen vijanden. Later werd nagedacht over het doden van dieren voor consumptie, over verbetering van jachtmethoden en technieken en nog later het houden van dieren puur voor consumptie. Mensen zijn er van nature op gericht zo goed mogelijk te presteren. In onze steeds complexer wordende maatschappij leiden onze inspanningen niet vanzelfsprekend tot de gewenste resultaten. Sterker nog, we kunnen elkaar met de beste bedoelingen tegenwerken. In deze notitie beschrijft Woonvoorziening De Brug niet alleen de wijze waarop zij de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening (cliënten) systematisch bevordert, maar ook hoe zij de kwaliteit van haar werkgeverschap (medewerkers) en bedrijfsvoering (organisatie)vorm geeft. Hierbij wordt uitgegaan van het voortdurende samenspel tussen cliënt, medewerker, organisatie en omgeving.

Werken aan kwaliteit is ingebed in de totale reguliere bedrijfsvoering. In dialoog met alle betrokkenen: cliënt(vertegenwoordigers), medewerkers en stakeholders wordt voortdurend gezocht naar passende zorg- en dienstverlening die adequaat meebeweegt met de variërende ondersteuningsbehoefte van de cliënten, zich ontwikkelende professionele inzichten van medewerkers en veranderende mogelijkheden voor de organisatie.

Kwaliteit is dus het vinden van de beste balans tussen wat de cliënt vraagt, de professional vindt en de organisatie kan bieden. Voor Woonvoorziening De Brug zijn hierbij vier aspecten belangrijk:

De dialoog met de cliënt

De cliënt of anders diens vertegenwoordiger is de eerstverantwoordelijke voor de eigen kwaliteit van leven en de keuzes die hij daarin maakt. Woonvoorziening De Brug ondersteunt cliënten in het maken van keuzes door:

  1. het geven van de juiste op de behoefte van de cliënt afgestemde informatie
  2. het duidelijk informeren van cliënten over de reële mogelijkheden van de organisatie binnen het geldende indicatiebesluit
  3. professionele aanvullende ondersteuning bij het realiseren van deze keuzes
Back To Top