skip to Main Content

Woonvoorziening De Brug hecht als organisatie veel waarde aan een open dialoog met externe partijen waarbij voortdurend in harmonie wordt gezocht naar (nieuwe) mogelijkheden in het ondersteuningsaanbod en op het gebied van samenwerking

1. Eigen initiatief begint bij het eigen initiatief van de cliënt. Regie voeren over je eigen kwaliteit van leven betekent initiatief nemen om je kwaliteit van leven te verbeteren of ten minste zoveel mogelijk te handhaven. Cliënten worden gestimuleerd zelf initiatief te nemen en zich niet onnodig afhankelijk op te stellen van Woonvoorziening De Brug

2. Woonvoorziening De Brug vindt betrouwbaarheid een wezenlijke waarde. Juist in een organisatie waar cliënten meer ruimte en mogelijkheden krijgen voor eigen initiatief is betrouwbaarheid in het nakomen van afspraken belangrijk. Dit betekent dat iedereen zich veilig moet voelen om datgene te uiten wat voor hem/haar belangrijk is en dat misverstanden niet met derden maar met de betrokkenen zelf worden gecommuniceerd en opgelost. De organisatie wil hierin zelf het voorbeeld zijn.

3. Op haar beurt verwacht Woonvoorziening De Brug van haar medewerkers dat zij betrouwbaar zijn naar de organisatie en collega’s en namens de organisatie naar de cliënten. Daarnaast wordt van medewerkers verwacht dat zij mogelijke risico’s voor de cliënt signaleren en bespreekbaar maken

4. Van haar cliënten verwacht Woonvoorziening De Brug dat zij medewerkers zo adequaat mogelijk voorzien van voor de gevraagde ondersteuning benodigde informatie en hulpmiddelen en dat zij wensen en ongenoegens kenbaar maken, zodat de organisatie hiermee de kwaliteit van haar dienstverlening kan verbeteren.

5. Van alle betrokkenen wordt een zorgvuldige bijdrage verwacht ten behoeve van een veilige dienstverlening en woonomgeving.

6. Professionele dienstverlening.
Woonvoorziening De Brug hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Als werkgever stelt zij hoge eisen aan de deskundigheid van haar medewerkers. In de functioneringsgesprekken wordt ruim aandacht besteed aan de ondersteuningsbehoefte van de medewerkers vanuit de organisatie. Het kan hierbij zowel gaan om middelen en materialen als om opleidingswensen ten aanzien van vaardigheden of methoden.

Woonvoorziening De Brug groeit. Het kwaliteitsmanagementsysteem dient te voorzien in systemen die (het verloop van) de zorg- en ondersteunende processen transparant maken, taken en verantwoordelijkheden helder zijn en kunnen worden verdeeld. Woonvoorziening De Brug ziet in het kwaliteitsmodel HKZ Kleine Organisatie een geschikt instrument om de kwaliteit van haar dienstverlening en bedrijfsvoering systematisch te monitoren en te verbeteren.

Back To Top