Ga naar hoofdinhoud
pand-(bijgesneden)

Missie

Woonvoorziening De Brug is de voorziening in de gemeente Alkmaar voor het ambulant en zo nodig binnen een kleinschalige woonvoorziening aanleren/onderhouden van wooncompetenties aan/bij volwassen mannen, noodzakelijk voor zelfstandig wonen.

Visie

Woonvoorziening De Brug vindt dat ieder mens het recht heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en functioneren en regie te voeren over het eigen leven.

pand-(bijgesneden)

Onze missie

Stap voor stap over De Brug, vol vertrouwen op weg naar een solide toekomst.
Het is onze missie om onze bewoners met rust, vertrouwen en de juiste ondersteuning, tools aan te reiken waarmee zij in staat worden gesteld om kwetsbaarheden om te zetten in kracht en het leven in al zijn facetten te kunnen omarmen.

Onze visie

Veiligheid, vertrouwen, verbondenheid, eigenwaarde, zelfontplooiing. Dit zijn de pijlers waarop De Brug samen met haar bewoners bouwt aan een betere toekomst. In de visie van Woonvoorziening De Brug heeft ieder mens het recht om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen, functioneren en de regie te behouden over zijn of haar eigen leven.

Divine_Light-(forsite)

Woonvoorziening De Brug ondersteunt haar bewoners op de 7 levensdomeinen in de Wmo:

  • Zingeving
  • Wonen
  • Financiën
  • Sociale relaties
  • Fysieke gezondheid
  • Mentale gezondheid
  • Werk en activiteiten

Om de ontwikkeling van cliënten naar zelfstandig wonen zo natuurgetrouw mogelijk te benaderen, wordt de begeleiding zo veel mogelijk ambulant gegeven.

Divine_Light-(forsite)

Onze woonlocaties

Wij hebben verschillende woonlocaties verspreid over de stad Alkmaar. Onze huisvesting voldoet volledig aan de eisen van deze tijd. Bewoners hebben ieder een eigen appartement met keukenblok en sanitaire voorzieningen. De centrale ruimte biedt ruimte voor ontspanning en sociaal contact.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Overdag zijn begeleiders op locatie aanwezig. We werken met slaapwachten en bereikbaarheidsdiensten.

Ons kwaliteitsbeleid

Al in de oudheid zochten de eerste mensen de beste vruchten en werd er regelmatig verhuisd naar een andere omgeving waar meer voedsel voorhanden was of die een betere bescherming bood tegen vijanden. Later werd nagedacht over het doden van dieren voor consumptie, over verbetering van jachtmethoden en technieken en nog later het houden van dieren puur voor consumptie.

Mensen zijn er van nature op gericht zo goed mogelijk te presteren. In onze steeds complexer wordende maatschappij leiden onze inspanningen niet vanzelfsprekend tot de gewenste resultaten. Sterker nog, zij kunnen elkaar met de beste bedoelingen tegenwerken.

In haar kwaliteitsnota beschrijft Woonvoorziening De Brug niet alleen de wijze waarop zij de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening ten behoeve van haar bewoners systematisch bevordert, maar ook de wijze waarop zij de kwaliteit van haar werkgeverschap (t.b.v. medewerkers) en bedrijfsvoering (t.b.v. de organisatie) vormgeeft. Hierbij wordt uitgegaan van het voortdurende samenspel tussen bewoners, medewerkers, organisatie en omgeving.

Werken aan kwaliteit is ingebed in de totale reguliere bedrijfsvoering van Woonvoorziening De Brug. In dialoog met alle betrokkenen (bewoners en hun  vertegenwoordigers, medewerkers en stakeholders) wordt voortdurend gezocht naar de best passende zorg- en dienstverlening voor alle partijen. Zorg- en dienstverlening die adequaat meebeweegt met de variërende ondersteuningsbehoefte van bewoners,  aan ontwikkeling onderhevige professionele inzichten van medewerkers en veranderende mogelijkheden voor de organisatie.

Kwaliteit is dus het vinden van de beste balans tussen wat onze bewoner nodig heeft, wat onze professional vindt en wat de organisatie kan bieden.

De dialoog met onze bewoner

De bewoner of diens vertegenwoordiger is de eerstverantwoordelijke voor de eigen kwaliteit van leven en de keuzes die hij of zij daarin maakt. Woonvoorziening De Brug ondersteunt haar bewoners in het maken van keuzes door:

  • Het geven van de juiste, op de behoefte van de bewoner afgestemde, informatie
  • Het duidelijk informeren van bewoners over de reële mogelijkheden van de organisatie binnen het voor de bewoner geldende indicatiebesluit
  • Het bieden van professionele, aanvullende ondersteuning bij het realiseren van deze keuzes.
Back To Top