skip to Main Content

Cliënttevredenheid

Inleiding

Voor u ligt de rapportage van de uitkomsten van het groepsgesprek met negen cliënten van locatie De Brug in Alkmaar dat op 12 november 2015 heeft plaatsgevonden .

De volgende onderwerpen zijn daarbij aan bod gekomen:

  • Koester- en verbeterpunten
  • Regels
  • Woon- en leefomgevingBegeleiding/Bejegening

Het groepsgesprek was vertrouwelijk en de resultaten zijn anoniem verwerkt. Er worden in deze rapportage geen namen genoemd en wordt in de hij vorm gerapporteerd . De anonimiteit van het groepsgesprek is zowel schriftelijk als mondeling medegedeeld aan de aanwezigen.

Facit, Velsen-Noord Sabine van Pelt November 2015

Rapportage uitkomsten groepsgesprek  De Brug, Facit 2015

1     Groepsgesprek De Brug

1.Inleiding

Woonvoorziening De Brug biedt 24 uurs-begeleiding aan mensen met psychische, sociale problemen, verslavingsproblemen of een combinatie, maar die dat onder controle hebben en hun leven weer willen oppakken. De Brug is een zorgorganisatie voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben op weg naar zelfstandigheid. De Brug biedt waar nodig ook { tijdelijk e) ambulante begeleiding in de thuissituatie. Op dit moment biedt De Brug aan 13 cliënten  begeleiing.

Op 12 november 2015 heeft een groepsgesprek plaatsgevonden met negen cliënten van locatie De Brug onder begeleiding van mevrouw Sabine van Pelt. Alle cliënten waren uitgenodigd deel te nemen, maar een aantal was verhinderd door andere afspraken of ziekte.Voorafgaand aan dit gesprek is met de leiding van De Brug afgestemd welke thema’s en onderwerpen tijdens  het gesprek aan bod zouden komen.

2.         Uitkomsten van het groepsgesprek

Waarover benje tevreden?

Bij aanvang van het groepsgesprek is aan de cliënten gevraagd wat zij fijn of goed vinden aan het wonen en/of de zorg bij De Brug. Alle cliënten tonen zich, zonder uitzondering, bijzonder tevreden over De Brug. Als positieve punten worden bijvoorbeeld genoemd dat ze bij De Brug de kans krijgen zichzelf te ontdekken, dat ze veel steun ontvangen {ook in moeilijke tijden) , de leiding is er altijd voor hen en werkt vanuit hun hart.

Verschillende cliënten geven aan dat het huis “saai” gemaakt wordt om hen aan te sporen een dagbesteding te vinden, dit ervaren zij als goed. Bij binnenkomst hadden verschillende cliënten weinig tot geen zelfvertrouwen en door hun verblijf bij De Brug hebben zij dit weer op kunnen bouwen. Ze geven aan zich bij de voorziening thuis te voelen en ervaren het verblijf als gezellig en veilig.

Verschillende cliënten zeggen dat zij het fijn vinden gestimuleerd te worden, bijvoorbeeld om werk of dagbesteding te vinden, op tijd uit bed te gaan, met geld om leren gaan en hygiëneregels aan te leren. Door de aanwezigheid van een vrouwelijk personeelslid hebben zij ook meer kennis gekregen van verzorging en hygiëne, haar vrouwelijke input wordt zeer gewaardeerd.

De cliënten zeggen zich blij  en tevreden te voelen en geven aan bij De Brug een goede tijd  te hebben. Een cliënt geeft aan nu hoop voor de toekomst te hebben. een gevoel wat hij niet eerder ervaarde.

Waarover ben Je minder tevreden?

Tevens is gevraagd waarover de cliënten niet of minder tevreden zijn. Vijf cliënten zeggen niets aan te kunnen geven waarover zij  minder tevreden zijn.  Een cliënt vindt de communicatie en overleg tussen de leiding soms lastig, er kan door een personeelslid  weleens uit de slof worden geschoten (vooral vanuit bezorgdheid om de cliënt) en hij vindt   dat moeilijk, hoewel daarvoor later ook altijd verontschuldigingen worden aangeboden. Een cliënt geeft aan dat er soms ineens een nieuwe bewoner  komt, waarover hij  eerder niet op   de hoogte is gesteld. Een andere cliënt heeft soms moeite met de opgestelde regels, hij vindt deze raar, zoals bijvoorbeeld de regels rondom het ontvangen van bezoek (niet voor 17.00 uur). Bij een andere cliënt is eerder iets fout gegaan bij het aanvragen van financiële ondersteuning, gelukkig is dit later goed gekomen. Zelf zegt hij  dat dit echter    maar een klein minpuntje is.

Regels

Zes cliënten zeggen de regels prima te vinden en hiermee geen enkele moeite te hebben. Ook worden de regels consequent nageleefd. Het idee achter de regels is voor de cliënten duidelijk, de begeleiding legt uit waar de regels toe dienen en nemen de tijd dit toe te lichten. De cliënten doelen hiermee op regels zoals; om 8.00 uur opstaan, voor 9.00 uur melden als je iemand van de leiding die dag wilt spreken, geen televisie of games voor 16.00 uur, voor

17.00 uur geen bezoek, het bezoek gaat om 22.00 uur weg en om 23.00 uur is het rustig in

huis. De overige cliënten zijn redelijk tevreden over de gestelde regels”

Woon- en leefomgeving

Alle cliënten wonen (of woonden) naar tevredenheid bij De Brug. Allen ervaren het prettig om samen te eten en het dagelijkse ritme van het leven te volgen. Ze stellen het op prijs hulp te krijgen bij  hun taken, zoals het wekelijks schoonmaken van de woonruimten en de wasdag. Er is een lijst waarop concreet de taken per persoon zijn vermeld. De ligging van de locatie vinden de cliënten perfect, het ligt mooi en nabij het centrum . Er zijn een aantal zaken waar de cliënten wat minder tevreden over zijn: in een aantal deuren zitten gaten, welke (nog) niet gerepareerd zijn. zij ervaren de verlichting in de huiskamer als onvoldoende en vinden zij het huis gehorig. Er is weinig sfeer in de huiskamer.

Begeleiding/bejegening

De cliënten zijn allen van mening dat de begeleiding, zoals ze die ontvangen, de juiste voor hen is. Verschillende  cliënten geven aan dat de begeleiding niet vanuit een hulpverlenersboek  is, maar vanuit het hart met een eigen draai eraan gegeven. Een cliënt zegt dat de begeleiders voor hem voelen als vrienden en er ook een echte band met hen is ontstaan. De cliënten omschrijven de begeleiding als: goed, prima, motiverend, mooi, alle lof, ga zo door, leiding vanuit eigen goede wil en karakter en erg positief. Verschillende cliënten zeggen dat als er wat voorvalt de leiding bereid is langer te blijven of extra terug te komen,  wat het gevoel van “er onvoorwaardelijk voor de cliënten zijn”. wordt versterkt. Zonder de leiding zouden verschillende cliënten veel passiever zijn, ze worden op de juiste wijze gestimuleerd zeggen ze. Een cliënt is wat kritischer en geeft aan dat de begeleiding af en toe “OK”-is.

Tevens geven alle cliënten aan dat de leiding elkaar goed aanvult qua karakter, beiden zijn echte idealisten, ze kunnen goed met hen praten, zijn streng maar zeker rechtvaardig. Als een cliënt in het huis komt wonen, krijgt hij ook de vrijheid om aan de nieuwe situatie te wennen en zichzelf weer opnieuw te ontdekken. Als er iets niet goed gaal, wordt erover gepraat, zonder dat er meteen persoonlijke consequenties zijn. Dit ervaren de cliënten als positief  en lerend.

Overige zaken

Aan de cliënten is gevraagd of er nog andere zaken zijn die zij in het groepsgesprek naar voren willen brengen. Unaniem geven de cliënten nogmaals hun waardering voor De Brug en de personeelsleden.

3.        Verbeterpunten/aanbevelingen

De cliënten zijn allen zeer tevreden, het blijft belangrijk deze mate van tevredenheid te behouden. Blijf met de cliënten in gesprek over hoe zij het wonen en de zorg ervaren.
Onderzoek of de huiskamer beter verlicht en sfeervoller gemaakt zou kunnen worden en of de kapotte zaken gerepareerd kunnen worden.
Rapportage uitkomsten groepsgesprek  De Brug – Facit  2015

Tot slot

Tot slot bevelen wij u uiteraard aan om de uitkomsten van deze raadpleging met de Raad van Toezicht en clienten(vertegenwoordi ging) door te nemen. In overleg met de cliënten kan vervolgens een aantal concrete verbeterpunten gekozen worden, waarvoor doelstellingen geformuleerd en activiteiten overeengekomen worden.

Back To Top