Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring Woonvoorziening De Brug BV

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, ook vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens:

• alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen

• niet met anderen zullen delen, tenzij in deze privacyverklaring aangegeven

• zorgvuldig beveiligen

In deze beknopte verklaring laten wij u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we met de verzamelde gegevens doen. Ons volledige privacyreglement leest u hier: 201012 Privacyreglement De Brug.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten. Woonvoorziening De Brug BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Identiteit

Woonvoorziening De Brug BV
A Bierkade 7, 1811 NJ Alkmaar
T 072 – 520 73 60
E directie@woonvoorzieningdebrug.nl
I www.woonvoorzieningdebrug.nl
KvK 76360245

Hebt u vragen naar aanleiding van ons privacyreglement? Stel ze gerust  via de mail: directie@woonvoorzieningdebrug.nl

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in de databestanden van Woonvoorziening De Brug BV.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in ons privacyreglement, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Woonvoorziening De Brug BV niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Communicatie

Wanneer u ons mail of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons archief. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten gedurende de wettelijke bewaartermijn worden opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Gegevensverstrekking aan derden

Woonvoorziening De Brug BV stelt alleen dan gegevens aan derden ter beschikking wanneer een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht. Ook kunnen gegevens aan derden worden verstrekt in het geval dat de gegevensverstrekking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een dienst of verzoek, of dat gegevensverstrekking nodig is voor de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Geheimhoudingsplicht

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan evt. bewerkers die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Back To Top