Ga naar hoofdinhoud

Voor kwetsbare jongvolwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben op weg naar zelfstandigheid.

Woonvoorziening De Brug

In de maatschappij van vandaag worden we omgeven met prikkels. Keuzestress, social media, de hoge eisen die worden gesteld in het kader van opleiding, thuis en op het werk.. Als jongvolwassene moet je van goeden huize komen, wil je je staande kunnen houden in de hectiek van alledag.

Woonvoorziening De Brug biedt een fijne woonplek met persoonlijke ondersteuning en begeleiding aan jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Onze bewoners kunnen door omstandigheden niet langer thuis blijven wonen, maar zijn (nog) niet voldoende zelfredzaam om op verantwoorde wijze de wijde wereld in te trekken.

Woonvoorziening De Brug biedt huisvesting op verschillende woonlocaties in het centrum van Alkmaar, aan bewoners met psychische-, sociale- en/of verslavingsproblematiek in de leeftijd van 18-35 jaar.

Onze organisatie is opgericht door directeur Paul Schellekens, die zelf vele jaren werkzaam is geweest binnen de geestelijke gezondheidszorg en die nog altijd actief betrokken is bij het wel en wee van onze bewoners en de organisatie.

De directie wordt ondersteund door een directiesecretaresse. Daarnaast telt De Brug een aantal HBO gekwalificeerde seniorbegeleiders, MBO cliëntbegeleiders, twee huisouders en een facilitair medewerker. Wij zijn een erkend leerbedrijf en bieden stageplaatsen voor o.a. de opleidingen HBO Social Work en MBO cliëntbegeleider specifieke doelgroepen.

Woonvoorziening De Brug bedient verschillende doelgroepen en kent de volgende aanbiedingsvormen van zorg: Wmo Beschermd Wonen, Wmo Beschermd Thuis, WLZ indicaties GGZ en LVB en Ambulante Begeleiding.

Voor alle aanbiedingsvormen geldt dat wij uitsluitend werken met Zorg in Natura.

Toewijzingsbeleid

In onze overweging met betrekking tot het al dan niet toelaten van aspirant bewoners tot onze woonvoorziening maken wij geen onderscheid in afkomst, levensbeschouwing, genderidentiteit, geaardheid of anderszins. Bewoners moeten vrij zijn in het maken van eigen keuzes, mits het uiteindelijke doel van een groeiende zelfstandigheid hiermee niet in gevaar wordt gebracht. Woonvoorziening De Brug is ondersteunend in dit proces.

Mentor/bewindvoering
Om bij De Brug te mogen komen wonen, dient er vooraf een mentor en/of bewindvoerder te worden aangesteld.

Veiligheid voor alles
Om de veiligheid van onze bewoners te kunnen waarborgen, dienen aspirant bewoners aan bepaalde voorwaarden te voldoen en hanteren we een zogeheten toewijzingsbeleid. Wij kunnen aspirant bewoners niet toelaten tot de woonvoorziening als er tijdens de selectieprocedure sprake is van:

  • Actief middelen- of alcoholgebruik
  • Actuele of dreigende psychose
  • Gewelddadigheid
  • Suïcidaliteit
  • Een lopende rechtszaak met kans op veroordeling
  • Onvoldoende zelfredzaamheid ten aanzien van medicatiegebruik- en beheer.

Note
Geweld hoort nergens thuis en zéker niet op De Brug. Woonvoorziening De Brug behoudt zich het recht voor om, in situaties waarbij een bewoner zich dreigend opstelt naar medebewoners, medewerkers of zichzelf, deze bewoner per direct de toegang tot de woonvoorziening te ontzeggen en de ondersteuningsovereenkomst te beëindigen.

Back To Top